Διοίκηση

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1) ΜΗΛΙΟΡΙΔΗΣ Σπυρίδων, ως πρόεδρος
2) ΣΑΒΛΑΚΗΣ Μαργαρίτης, ως αντιπρόεδρος
3) ΜΟΣΧΟΣ Δημήτριος,  ως ταμίας
4) ΙΩΑΝΝΟΥ Φώτιος, ως γενικός γραμματέας
5) ΠΗΛΙΤΣΗΣ Ιωάννης,  ως έφορος


            ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) ΤΣΟΠΑΝΙΔΗΣ Δημήτριος
2) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος
3) ΜΑΚΕΔΑΣ Μιχάλης